Strona główna
O nas
Wybory 2023
Deklaracja ideowa
Deklaracja członk.
Hymn SN
Statut SN
Kalendarz wydarzeń
Galeria
Kontakt do nas
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki

STATUT STRONNICTWA NARODOWEGO

IMIENIA DMOWSKIEGO ROMANA

uchwalony przez Komitet Założycielski w dniu 15.10.2004 w Łodzi.

 

PREAMBUŁA

            Niniejszy Statut stanowi podstawę działania Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana i nawiązuje do 100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu narodowego, stworzonego przez m.in. Ligę Narodową, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Narodowe, nieprzerwanie działające od utraty niepodległości w 1939 roku w kraju i na emigracji.

            Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana będzie kontynuatorem ponad 100-letniej tradycji Ruchu Narodowego.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

            Stronnictwo Narodowe im Dmowskiego Romana, którego skrót nazwy brzmi SND  zwane dalej Stronnictwem, jest partią polityczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych ( Dz.U. Nr 98, poz. 604, z późniejszymi zmianami ).

§  2

Stronnictwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród Polonii zagranicznej. Siedzibą władz naczelnych Stronnictwa jest Miasto Stołeczne Warszawa. Godłem Stronnictwa jest miecz koronacyjny królów polskich "Szczerbiec" owinięty biało-czerwoną wstęgą, zwrócony rękojeścią do góry, na tle SN Wszystkie władze Stronnictwa używają pieczęci z napisem Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana i nazwą właściwej jednostki organizacyjnej. Stronnictwo może posiadać sztandar, proporce i hymn. Hymnem SND jest "Hymn Młodych" na melodię "Warszawianki" 

§  3

Uchwały i działalność Stronnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§  4

            Naczelnym celem Stronnictwa jest wszechstronny rozwój sił Narodu Polskiego, utrzymanie i rozwój Jego tożsamości, ochrona interesów i umacnianie Państwa Polskiego, jego niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorium, wierność tysiącletniej tradycji narodowej i zasadom katolickim, które uznajemy za podstawę porządku społecznego.

§  5

Stronnictwo realizuje swoje cele przez:

a)      udział przedstawicieli Stronnictwa w organach państwowych i samorządowych oraz w wyborach do władz wszystkich szczebli,

b)      pracę ideowo-wychowawczą,

c)      prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i prasowej,

d)      działalność klubową, odczytową, oświatową,

e)      organizowanie zebrań, wieców i demonstracji,

f)       współpracę z bliskimi ideowo lub programowo organizacjami i środowiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi,

g)      inne prawem dozwolone działania.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

 

§  6

Członkowie Stronnictwa dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków kandydatów.

 

§  7

1)      Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, narodowości polskiej, wyznania chrześcijańskiego, zakorzenionego w polskiej tradycji, nieposzlakowanej czci, która:

a)      nie była członkiem aktywnym PPR, PZPR, ani członkiem służb specjalnych (jak naprzykład UB,SB,Informacji Wojskowej, Obcych Wywiadów) lub współpracownikiem tych służb, nie wyżądziła szkody Państwu Polskiemu i Polakom

b)      Nie należy do innej parti politycznej,

c)      Uznaje za własne: cele statutowe, Deklaracje Ideowo-Polityczna i Założenia Programowe Stronnictwa,

d)      Złożyła deklarację członkowską, popartą podpisami dwóch członków zwyczajnych,

e)      Złożyła przyrzecznie na sztandar następującej treści: "Wstępując w szeregi Stronnictwa Narodowego, świadom/a wagi mojego postanowienia, przyrzekam: wierność Narodowi Polskiemu i idei narodowej, wcielanej w życie przez Stronnictwo; lojalność, życzliwość, współprace, jego władzom, koleżeńskie traktowanie ogółu członków; sumienność, karność. Bezinteresowność w wypełnianiu obowiązków organizacyjnych, gotowość osobistych ofiar w realizowaniu celów Stronnictwa. Tak mi dopomóż Bóg!"Amen!

f)       odbyła 6-miesieczny staż kandydacki.

2)      Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd (Kierownik) Koła na wniosek właściwego Zarządu Okręgu lub Zarządu (Kierownika) Koła.

3)      Członków kandydatów przyjmuje Zarząd (Kierownik) Koła, o czym powiadamia Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny.

a)      Członek,Kandydat może brać udział w zebraniach swojego Koła,zgłaszać wnioski i propozycje,bez udziału w głosowaniach.

b)      Członek Kandydat nie ma czynnego i biernego, prawa wyborczego do władz Stronnictwa.

c)      Program okresu kandydowania określa osobny regulamin.

 

§  8

Członek Stronnictwa ma obowiązek:

a.      stosować się do uchwał władz Stronnictwa,

b.      przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze Stronnictwa,

c.      regularnie opłacać składki członkowskie,

d.      popierać kandydatów wskazanych przez władze Stronnictwa w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych,

e.      stosować się do wskazań Stronnictwa w innych głosowaniach publicznych,

f.       brać czynny udział w życiu Stronnictwa,

g.      popularyzować, w miarę swych możliwości, ideę narodową i cele polityczne Stronnictwa,

h.      prenumerować jeden z periodyków zaleconych przez władze naczelne Stronnictwa.

i.        nosić odznakę-mieczyk (Szczerbiec Chrobrego), oraz umundurowanie koloru piaskowego i granatowego,

j.        dokładny opis umundurowania określa osobny Regulamin Mundurowy Stronnictwa.

k.      posiadać legitymację Stronnictwa po odbyciu 6-miesięcy stażu i złożeniu przyrzeczenia na Sztandar.